पूर्ण शुल्किय लक्षित् वर्ग कोटा फारम

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

NOTE:

 • फारम भर्ने मिति २०७७/०५/२९ देखि २०७७/०६/१५ साँझ ५ बजे सम्म
 • फारम शुल्क रु. ८०० तल उल्लेखित बैंक अथवा e-sewa मार्फत जम्मा गरि सोको भौचरको फोटो scan गरि माथि उल्लेखित Bank Voucherमा अपलोड गर्न अनुरोध गरिन्छ
  • Bank Detail
  • Bank Name: Nepal Bank Limited.
  • A/c No. : 15700106771637000001
  • A/c Name : Suklaphanta Polytechnic Institute
  • Branch: Jhalari