योगताक्रमानुसार बैकल्पिक प्रशिक्षाथींको भर्ना हुने बारे सुचना