डिप्लोमा तह (प्रथम वर्ष / प्रथम खण्ड्)को प्रयोगात्मक परिक्षा सम्वन्धी सुचना २०७८-०५-१५