शैक्षिक शत्र २०७७/७८ कालागि डिप्लोमा तह पूर्ण शुल्किय तर्फ नयाँ भर्नाको नतिजा २०७७-०७-०५

#मुख्य उम्मेदवारकालागी भर्ना मिती २०७७/०७/१२ देखि २०७७/०७/२८ सम्म

#वैकल्पिक उम्मेदवारकालागी मिति २०७७/८/२ देखि २०७७/८/८ सम्म

Diploma-in-Civil-Engineering-1

Diploma-in-Automobile-Engineering-1

Diploma-in-Mechanical-Engineering-1