डिप्लोमा तहको नियमित तथा आंशिक परीक्षा २०७८ को परीक्षा तालीका दोस्रो वर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो वर्ष दोस्रो खण्डका कार्यक्रमहरुका